Uncategorized

ซื้อขาย สมุดโน๊ตและสมุดบันทึก

วิธีการใช้งาน

  • ใช้สำหรับทำสำเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการทำสัญญาเช่าบ้าน

การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง

  1. – ไม่ควรพับหรือหักงอ เพราะอาจทำใหกระดาษยับได้ 
  2. – เก็บให้พ้นจากความร้อนและเปลวไฟ 
  3. – หลีกเลี่ยงความชื้นและน้ำ